Loading

พลังงานทดแทน ทางเลือก(ที่ไม่)ใหม่ในสังคม AEC

Img
Img

การที่ประเทศไทยจะกลายเป็นผู้นำของประชาคมเศรษฐ์กิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community) ได้นั้น คนไทยทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับประเทศ คัดสรรสิ่งที่ดีให้กับประชาชน และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง การที่จะทำตัวเป็นผู้นำหรือเป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตต้องทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียน อาจจะดึงมาเป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดให้ไทยกลายเป็นผู้นำ AEC ได้

เวลาของการเดินทางเพื่อจะร่วมมือกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเริ่มใกล้เข้ามาทุกขณะ ทุกประเทศกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าสู่ยุคใหม่ และเพื่อการรองรับการขยายตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทุกฝ่ายจะต้องระดมสมองเพื่อแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทดแทนหลายรูปแบบ เช่น

  1. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Power)
  2. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม (Wind Energy)
  3. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass)
  4. การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงซีวภาพ (Biofuel)
  5. การผลิตพลังงานจากน้ำ (Hydro Power)

 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีผลิตพลังงานทางเลือกในประเทศไทยที่ได้ผลแบบจริงจังและเอามาใช้ประโยชน์ได้มากคือ พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานจากน้ำเท่านั้น นอกนั้นยังคงต้องพัฒนากันต่อไปอีกมาก อย่างเช่น หากทางผู้นำประเทศต้องการจะชู ความสามารถในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์  สาเหตุเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีแสงแดดมาก เหมาะกับการใช้ผลิตพลังงานได้ดี จึงทำให้ฟาร์ม Solar Cell เกิดขึ้นตามกันมาเป็นจำนวนมาก แต่แล้วก็ยังไม่สามารถผลิตได้ในจำนวนที่มากพอต่อความต้องการและยังมีความไม่เสถียร เพราะไม่สามารถควบคุมปริมาณของแดดในแต่ละวันให้คงที่ได้

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ถ้าต้องการจะเจริญเติบโตไปให้ได้เร็วแล้ว ทางรัฐบาลควรจะสนับสนุนการผลิตพลังงานในรูปแบบที่ทางเราได้เปรียบ จึงจะเหมาะสมกว่าการไปพัฒนาในด้านที่เรายังไม่สามารถควบคุมได้ดีพอ

***อยากมีบทความดี ๆ แบบนี้อยู่ในเว็บไซต์ของคุณ ติดต่อเรา 1000content.com

ทีมงาน หนึ่งพันบทความ รับเขียนบทความ

ดูตัวอย่างบทความอื่น ๆ ของเราได้ที่ เมนูตัวอย่างบทความ